KORNPROV 2: CHARMAY MALTKORN 2014

 

Användandet av GuldVäxt Korn-produkten har effektivt förhindrat flygsot som sprids med utsädet i korn. Dessutom stärker användningen av GuldVäxt Korn produkten, liksom den Traditionella GuldVäxt produkten, korngrödorna så att de hålls friska och producerar rikliga och högkvalitativa skördar.

 

Resultaten av GuldVäxt Plus odlingsförsöken har visat att produkten betydligt effektiverar utnyttjandet av de existerande kväveresurserna. Under sommaren 2014 genomfördes det första odlingsprovet med GuldVäxt Korn (som hindrar flygsot i korn) och med produkten som kombinerar de goda egenskaperna av GuldVäxt Korn och GuldVäxt Plus. Den nya produkten har nå namnet GuldVäxt Korn Plus.

Ovan är en bild av grödan från odlingsprovet med Charmay-maltkorn. Den speciella effekten i den mognande grödan har uppstått av den starka vind som rådde under fotograferings ögonblicket, därför bildar korngrödan en vågformig rörelse.

I odlingsproven var gödselkväve beloppet 74 kg/kväve/ha och 90 kg/kväve/ha. I Tabellen är klorofyllmängderna, skördemängderna samt kornens proteinhalter. Med både mängderna gödselkväve var skördemängden som erhållits av utsädet som var betat med GuldVäxt Korn Plus 770kg/ha högre än skörden som erhållits genom användning av GuldVäxt Korn.

 

Resultaten visar att 16 kg/ha ökning av gödselkväve gav för Charmay-korn en skördemängdsökning av 380 kg/ha. På detta sätt kan man beräkna att kväve resursökande effekten av GuldVäxt Korn Plus motsvarade mängden 32kg/N/ha. Detta på grund av att skördeökningen med GuldVäxt Korn Plus var 770 kg/ha med båda gödselkväve nivåerna när jämförad med skörden av GuldVäxt Korn prov.

 

Det är möjligt att de relativt låga gödselkväve-mängderna samt den torra Juli har inverkat på det faktum att de till maltkorn ämnade Charmayn kornens  proteinhalt var låg. Ändå var helhetsproteinmängden som erhölls från GuldVäxt Korn Plus egenskapen 70 kg/ha mer protein än de man erhöll från GuldVäxt Korn området, då man betraktar hela skördemängden per hektar.

 

Under växtsäsongen, hittade man inte korn som var smittade av flygsot i grödan.

 

Sammanfattningsvis visar resultaten av odlingsproven att kombinationen av egenskaperna av GuldVäxt Korn och GuldVäxt Plus har lyckats väl.    

   

Skördemängderna (kg/ha) för Charmay-korn proven som stapeldiagram.

HEMSIDA

 

KORNPROV 3

VETEPROV 1 - 8

HAVREPROV 1 OCH 2

RÅGPROV

ODLINGSPROV