HAVREPROV 1: IIRIS 2013

 

De första provodlingarna för Havre med GuldVäxt Plus produkten gjordes 2013. Det år 2013 använda utsädet Iris, som deltog i provet, hade erhållits från skörden, som fåtts från med GuldVäxt betat utsäde år 2012, på gården där odlingsförsöket utfördes.

 

Provområdet tillfördes 2013 gödselkväve 46 kg/N/ha i samband med sådd. Under dessa odlingsprov undersöktes 3 olika GuldVäxt Plus produktutvecklingsversioner. Tabellen nedan visar en sammanfattning av resultatet med den bästa GuldVäxt Plus produktutvecklingsversionen i förhållande till obehandlat havre.

HAVREPROV 2: MIRELLA 2013

 

År 2013 genomfördes med havre även odlingsprov, som granskade den traditionella GuldVäxt betningen i förhållandet till GuldVäxt Plus betning för Mirella havre, vars utsäde var en ny utsädessats på gården, och den hade inte under tidigare år, betats med GuldVäxt produkter.

Tröskningen av provområdet pågår.

Skiftet som hade goda egenskaperna gav en diger skörd av havre. I förhållande till mängden gödsel kväve var både klorofyllnivåerna och skördemängderna mycket goda i båda proven. Serieanvändning av GuldVäxt har haft en uppenbara positiv inverkan på resultaten. I stapeldiagrammet nedan har skördemängderna från proven visats även grafiskt. Baserat på resultaten av proven kan man se att GuldVäxt Plus betningen har inverkat starkt på Iris-havret.

Ovan är bilder av Mirella odlingsprovets grödor. Tabellen nedan sammanfattar resultaten av odlingsprovet. Området tillfördes Gödselkväve 92 kg per hektar. Klorofyllmätningarna under växtsäsongen visade att, klorofyllmängden i grödan från det utsäde som varit betat med GuldVäxt Plus var högre än i Grödan från det med Traditionella GuldVäxt betade utsädet.

 

Regnmängden under växtsäsongen var 50 mm i provområdet. De uppvägda skördemängderna visar att användningen av GuldVäxt Plus version ökade havreskörden mer effektivt än användningen av traditionella GuldVäxt. Skillnaderna i mängden av klorofyll och skördemängderna bekräftar att GuldVäxt Plus har effektiverat utnyttjandet av de tillgängliga kväveresurserna. 

Tabellen: Mirella Odlingsprov 2013

I stapeldiagrammet betyder beteckningen GuldVäxt Trad att man betat med Traditionell GuldVäxt.

HEMSIDA

ODLINGSPROV

VETEPROV

KORNPROV

RÅGPROV