VETEPROV 1: MARBLE VÅRVETE 2014

 

Målet med provet var att jämföra grödan av Marble vårvete obetat utsäde med grödan av Marble vårvete utsäde som betats med GuldVäxt Plus under samma odlingsbetingelser och i samma skifte.

På bilden ovan till vänster om gränsen är grödan av med GuldVäxt Plus betade frön och på den högra sidan om gränsen gröda av obehandlade Marble vårvete frön. Som en följd av den torra juli och det sandhaltiga skiftet, började den obetade grödan att mogna tidigare än grödan som var betad med GuldVäxt Plus, där axens storlek också var större. Datum för sådd, gödsling och alla andra odlingsåtgärder var identiska på båda sidor om den i mitten av bilden synliga gränsen.

Fotot togs, längs gränsen av grödorna i föregående bild, närmare marken. På vänster sida om gränsen i GuldVäxt Plus grödan finns fortfarande lite grönska. På den högra sidan om gränsen har den obehandlade grödans blad vissnat klart tidigare.

Värdena av klorofyllmätningen i proven 1 och 2 (se tabell) har i båda proven beräknats som ett medeltal av 120 enskilda SPAD-klorofyllmätarens mätresultat. Spad-mätningars värde förändring av en enhet av klorofyll värdet uppskattas motsvara 5-7 kg/N/ha. Skörden av det med GuldVäxt Plus betade utsädet var 1260 kg högre per hektar än vad skörden av det obehandlade utsädet var. GuldVäxt Plus-områdets proteinhalt var en aning lägre än i det obehandlade området. Hela proteinmängden som erhölls från provområdet vars frön varit betade med GuldVäxt Plus var 676 kg per hektar och proteinmängden i det obehandlade området var 557 kg per hektar.      

I stapeldiagrammen visas skördarna per hektar i proven. OB visar skörden av obetat utsäde och KK-Plus visar skörden av med GuldVäxt Plus betat utsäde. 120 kg/N/ha betyder att skiftet gets kväve som gödsel 120 kg/hektar.

HEMSIDA

VETEPROV 2

VETEPROV 3

VETEPROV 4

VETEPROV 5

VETEPROV 6

VETEPROV 7 OCH 8

 

HAVREPROV

KORNPROV

RÅRPROV